AZƏRBAYCAN MİLLİ                  ELMLƏR AKADEMİYASI
İCTİMAİ ELMLƏR BÖLMƏSİ

Bölmənin elmi nəşrləri   

AMEA-nın  Sosial Elmlər Jurnalı

Azərbaycan tarixşünaslığı (Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına Tarix İnstitutu)

Azərbaycan arxeologiyası və etnoqrafiyası, Azərbaycanda arxeoloji tədqiqatlar (Arxeologiya, Etnoqrafiya və Antropologiya  İnstitututu)

“Şərq filologiyası məsələləri”  toplusu,  Azərbaycan şərqşünaslığı (elmi-kütləvi jurnal), (Şərq araşdırmaları akademik Ziya Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutu)

Elmi əsərlər, Şərq fəlsəfəsi problemləri (Fəlsəfə və Sosiologiya İnstitutu)

Qafqazşünaslıq jurnalı (Qafqazşünaslıq İnstitutu)

Copyright © AMEA Rəyasət Heyəti Aparatının "Elektron Akademiya" şöbəsi, 2023