AZƏRBAYCAN MİLLİ                  ELMLƏR AKADEMİYASI
İCTİMAİ ELMLƏR BÖLMƏSİ

Bölmənin elmi nəşrləri   

AMEA-nın  Sosial Elmlər Jurnalı

Azərbaycan tarixşünaslığı (A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutu)

Azərbaycan arxeologiyası və etnoqrafiyası, Azərbaycanda arxeoloji tədqiqatlar (Arxeologiya, Etnoqrafiya və Antropologiya  İnstitututu)

“Şərq filologiyası məsələləri”  toplusu,  Azərbaycan şərqşünaslığı (elmi-kütləvi jurnal), (Şərq araşdırmaları akademik Ziya Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutu)

Elmi əsərlər, Şərq fəlsəfəsi problemləri (Fəlsəfə və Sosiologiya İnstitutu)

Qafqazşünaslıq jurnalı (Qafqazşünaslıq İnstitutu)

Copyright © AMEA Rəyasət Heyəti Aparatının "Elektron Akademiya" şöbəsi, 2023